Marca (Llei Espanyola)
S'entén per marca tot signe o mitjà que serveix per distingir al mercat productes o serveis d'una persona (física o jurídica), de productes o serveis similars als d'una altra persona.
Amb el registre s'adquireix la seva protecció que no s'aconsegueix amb el simple ús anterior.
La seva durada màxima és indefinida i es renoven els seus drets cada deu anys de la data de sol·licitud.

Classificacions
NOM COMERCIAL:  Denominació per identificar una empresa en la seva activitat comercial i que la distingeix de les activitats idèntiques o similars. La seva és indefinida i els seus drets es renoven cada deu anys des de la data de sol·licitud

INVESTIGACIÓ: Sol.licitar la investigació abans de procedir a la sol.licitud d'una marca o nom comercial. 

Marca Europea (EUIPO)
Es podran constituir com a marques Europees, tots els signes que puguin ser objecte d'una representació gràfica, en particular, les paraules, incloent els noms de personatges, lletres, xifres, o representacions gràfiques.
El seva sol·licitud et permet protegir Mitjançant un sol registre en tot el territori de la Unió Europea, és factible de, els 28 països membres.
El seu caràcter unitari t'atorga com a titular el dret exclusiu que et permetrà prohibir a tercers l'ús de la teva marca en totes les activitats comercials.
El caràcter unitari de la marca europea simplifica els tràmits a l'hora que redueix els costos.
La durada de la marca europea és de 10 anys des de la data de presentació de la sol·licitud. El registre pot ser renovat indefinidament per períodes de 10 anys.


Marca Internacional (OMPI)
Arranjament de Madrid i Protocol de Madrid és un procediment per obtenir el registre d'una marca en qualsevol Estat signatari de l'Arranjament i / o Protocol de Madrid. Es requereix com a condició prèvia que la marca estigui registrada o sol.licitada al país d'origen.Avantatges del registre d'una marca

 •     Protegeix el valor de la marca

 •     Defensa enfront de marques rivals

 •     Defineix els drets

 •     Evita la falsificació i el frau

Protección de la apariencia y creación de un activo

MARCA EUROPEA, NACIONAL I  INTERNACIONAL

Signe distintiu del teu producte o servei en el mercat

PATENTS I MODELS D'UTILITAT

Innovació d'aplicació industrial

Patent (Llei Espanyola)
Són protegibles com patents les noves invencions que impliquin una activitat inventiva i siguin susceptibles d'aplicació industrial. La patent té una durada de vint anys a partir de la data de sol·licitud, donant-li al titular l'exclusiva de fabricació i venda.
Es considera invenció nova quan no està compresa en l'estat de la tècnica. L'estat de la tècnica abasta tot allò que ha estat presentat amb anterioritat de manera oral o escrita i ha estat fet públic.  La durada de la seva protecció és de vint anys improrrogables a partir de la data de sol·licitud.

 

Model d'Utilitat
Són protegibles com Models d'utilitat les invencions que consisteixin a donar a un objecte una configuració, estructura o forma de la qual resulti algun avantatge per al seu ús o fabricació. Com a exemples tenim: els instruments, aparells, eines, etc.
La durada de la seva protecció és de deu anys improrrogables a partir de la data de sol·licitud.

DISSENYS

Protecció de l'aparença i creació d'un actiu

Disseny Nacional
L'article 1.2 de la Llei 20/2003 estableix que s'entén per Disseny: l'aparença de la totalitat o d'una part d'un producte, que es derivi de les característiques de, en particular, les línies, contorns, colors, forma, textura o materials del producte en si o de la seva ornamentació.
La sol·licitud de registre pot comprendre diversos dissenys, fins a un màxim de 50, sempre que es refereixin a productes pertanyents a la mateixa classe, de la Classificació Internacional de Dibuixos i Models Industrials establerta per l'Arranjament de Locarno. Aquesta última limitació no regirà en el cas d'ornamentacions bidimensionals. La sol·licitud múltiple ha d'incloure una representació de cada un dels dissenys, amb indicació dels productes als quals s'apliquin.

 

Disseny Comunitari
Els dibuixos i models estan ben definits en la Unió Europea.
«L'aparença de la totalitat o d'una part d'un producte, que es derivi de les característiques especials de, en particular, línia, configuració, color, forma, textura o material del producte en si o de la seva ornamentació».
Article 3 del Reglament sobre els dibuixos i models
Cobertura en tota la Unió Europea de països membres.
 

Avantatges del registre:

 • Protegeix l'aparença dels teus productes enfront de les còpies i les infraccions

 • Crea un actiu

 • Defineix els drets

 • Impedeix la falsificació i el frau

Derechos de autor de carácter  personal y patrimonial

PROPIEDAD INTEL.LECTUAL

Drets d'autor de caràcter

personal i patrimonial

Propietat Intel·lectual / Copyright

La propietat intel·lectual és un tipus de propietat que et pertany com autor per la creació d'una obra literària, artística o científica (art. LPI) i que t'otorga  drets de caràcter personal i patrimonial, consistents en la plena disposició i el dret exclusiu a l'explotació de l'obra, sense més limitacions que les establertes per la Llei.  Implica que l'obra no pot ser usada sense la teva autorització prèvia, onerosa i gratuïta.
Et correspon l'exclusiva dels drets d'explotació de l'obra en qualsevol de les seves formes.  Les principals són:

 • Reproducció: fixació de l'obra en un mitjà de comunicació i l'obtenció de còpies.

 • Distribució: posada a disposició del públic l'original o còpies.

 • Comunicació pública: tot acte pel qual una pluralitat de persones poden tenir accés a l'obra sense la prèvia distribució dels seus exemplars.

 • Transformació: traducció, adaptació i qualsevol altra modificació en la forma de la qual es deriva una obra diferent.

 

Els drets d'explotació com autor duren tota la teva vida i 70 anys més, moment en el qual l'obra passa a ser de domini públic i pot ser utilitzada per qualsevol sempre que respecti l'autoria i la integritat.
Els drets d'explotació són transmissibles a qualsevol persona física o jurídica. Tota cessió s'ha de formalitzar per escrit i ser elevat a escriptura pública.
 

93 211 23 99

En breu ens estem posant en contacte

REGISTRE D'ACTIUS